Od 1.1.2023 by měla vstoupit v platnost jedna z dílčích částí daňového balíčku 2023, která plánuje snížit pokuty související s kontrolním hlášením u OSVČ  a společností s ručením omezeným s jedním společníkem, který je fyzickou osobou.

Aktuální pokuty související s nepodaným kontrolním hlášením jsou nastaveny takto:

1.000 Kč, pokud jej plátce podá dodatečně, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně,
10.000 Kč, pokud jej plátce podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
30.000 Kč, pokud jej plátce nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
50.000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a plátce jej nepodá vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Metodický pokyn D-29 pak stanovuje podmínky, za kterých je možné odpustit pokuty ve výši 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč. Pokud chce plátce pokutu prominout, musí podat samostatnou žádost podléhající správnímu poplatku 1.000 Kč. Pokuta ve výši 1.000 Kč bude správcem daně prominuta automaticky za předpokladu, že se jedná o první pochybení za daný kalenářní rok.

Od roku 2023 přepokládá návrh daňového balíčku 2023 automatické prominutí pokuty 10.000 Kč za stejných podmínek, jako je tomu u pokuty ve výši 1.000 Kč (musí se tedy jednat o plátcovo první provinění za daný kalenářní rok). Dále je také v plánu snížit pokuty na poloviční výši za splnění následujících podmínek:

– plátce je OSVČ nebo 
– plátce je společnost s ručením omezeným s nejvýše jedním společníkem, který je zároveň fyzickou osobou.

Výše uvedené podmínky se budou testovat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

Dále dochází také k prodloužení lhůty na odpověď na výzvu k odstranění pochybností. Namísto aktuálních 5 pracovních dní od doručení je v plánu prodloužení této lhůty na 17 kalendářních dnů od dodání výzvy k odstranění pochybností.